Challenger - Ochsenhausen 02/19 21:00 Richard Vyborny v Vitor Santos 2-3
Challenger - Ochsenhausen 02/19 20:20 Florian Bluhm v Frantisek Placek 0-3
Challenger - Ochsenhausen 02/19 19:40 Alessandro Baciocchi v Adam Szudi 0-3
Challenger - Ochsenhausen 02/19 19:00 Andriy Sitak v Alberto Margarone 3-1
Challenger - Ochsenhausen 02/19 18:20 Alessandro Baciocchi v Vitor Santos 3-0
Challenger - Ochsenhausen 02/19 17:40 Adam Szudi v Frantisek Placek 3-1
Challenger - Ochsenhausen 02/19 17:00 Florian Bluhm v Alberto Margarone 3-0
Challenger - Ochsenhausen 02/19 16:20 Richard Vyborny v Andriy Sitak 3-1
Challenger - Ochsenhausen 02/19 15:40 Vitor Santos v Frantisek Placek 2-3
Challenger - Ochsenhausen 02/19 15:00 Adam Szudi v Florian Bluhm 3-1
Challenger - Ochsenhausen 02/19 13:30 Richard Vyborny v Alberto Margarone 3-2
Challenger - Ochsenhausen 02/19 12:50 Alessandro Baciocchi v Andriy Sitak 3-2
Challenger - Ochsenhausen 02/19 12:10 Adam Szudi v Alberto Margarone 3-0
Challenger - Ochsenhausen 02/19 11:30 Vitor Santos v Florian Bluhm 0-3
Challenger - Ochsenhausen 02/19 10:50 Andriy Sitak v Frantisek Placek 3-2
Challenger - Ochsenhausen 02/19 10:10 Alessandro Baciocchi v Richard Vyborny 0-3
Challenger - Ochsenhausen 02/19 09:30 Vitor Santos v Adam Szudi 0-3
Challenger - Ochsenhausen 02/19 08:50 Andriy Sitak v Florian Bluhm 3-1
Challenger - Ochsenhausen 02/19 08:10 Richard Vyborny v Frantisek Placek 3-1
Challenger - Ochsenhausen 02/19 07:30 Alessandro Baciocchi v Alberto Margarone 3-1
Challenger - Ochsenhausen 02/16 13:50 Adam Szudi v Enzo Angles 2-3
Challenger - Ochsenhausen 02/16 13:05 Enzo Angles v Petr David 3-2
Challenger - Ochsenhausen 02/16 12:25 Adam Szudi v Bence Majoros 3-2
Challenger - Ochsenhausen 02/16 11:30 Enzo Angles v Bence Majoros 3-0
Challenger - Ochsenhausen 02/16 10:50 Adam Szudi v Evgeny Fadeev 3-2
Challenger - Ochsenhausen 02/16 10:10 Luan Bruno v Petr David 0-3
Challenger - Ochsenhausen 02/16 09:30 Santiago Tolosa v Valerij Rakov 1-3
Challenger - Ochsenhausen 02/16 08:50 Enzo Angles v Evgeny Fadeev 3-0
Challenger - Ochsenhausen 02/16 08:10 Adam Szudi v Petr David 3-0
Challenger - Ochsenhausen 02/16 07:30 Luan Bruno v Santiago Tolosa 2-3