China - National Championships - Damen 54:12 Peking - Damen 24-18 Guangxi - Damen